Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Mateřská a základní škola

Základní škola a Mateřská škola Chodovice

Základní škola a Mateřská škola Chodovice

Obec Holovousy je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, která sídlí v Chodovicích v budově bývalé fary v těsné blízkosti kostela svatého Bartoloměje. Přítomnost školy v obci je předpokládána už v době existence církevní správy, tj. od prvních zmínek o kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích z konce 14. století. Lze předpokládat, že při faře existovala i školní instituce.


V první polovině 18. století byla postavena budova školy v Holovousích. Při velké povodni roku 1754 byla tato škola zanesena blátem a štěrkem a pro další učení byla nevyhovující. Proto bylo rozhodnuto patronem školy, to jest vrchností, o přeložení školy do Chodovic, do bývalé dřevěné farní budovy. Na tomto místě je škola umístěna dodnes.


V roce 1941 byla při škole v Chodovicích zřízena mateřská škola. Budova byla v letech 1970-1972 rekonstruována.

V roce 2017 bylo rekonstruováno sociální zázemí ve školce i škole, které bylo realizováno za finančního přispění obce a výhry dou hlavních cen v soutěži Domestost. Dále bylo dětské hřiště za školou osazeno novými herními prvky a proběhla rekonstrukce asfaltových cestiček.

Na modernizaci sociálního zázemí navazovala v roce 2018 kompletní rekonstrukce školní budovy, oprava střechy, přestavba některých vnitřních prostor na odborné učebny, včetně nové přístavby šaten a vybudování přístavku u vstupu do bývalé školní družiny.

V přízemí je umístěna mateřská škola a v prvním patře je základní škola.

Mateřská škola je jednotřídní, základní škola je trojtřídní,  třech třídách se učí 5 ročníků.


Rekonstrukce

Rok 2017

DOMESTOS - Celková rekonstrukce sociálního zařízení ve školce a škole

Chodovická škola a školka se v roce 2016 přihlásila do soutěže s Domestosem - do projektu s názvem „Vezměte úroveň školních toalet do svých rukou“. Díky soutěžním aktivitám a hlasování bylo možné vyhrát finanční prostředky na rekonstrukci toalet nebo čisticí prostředky na celý rok.  Děti i personál školy šli do soutěže s velkou motivací a to vyhrát hlavní cenu. Udělali pro to maximum. Do hlasování se zapojili děti, zaměstnanci školy, rodiče i přátelé školy.  „Záchodkového šílenství“ prožívaly doslova celé rodiny. Nemalé úsilí se vyplatilo a přineslo své ovoce - získané finanční prostředky ve výši 360.000,- Kč.


 Práce na rekonstrukci probíhaly po celé prázdniny. Vyměněny byly rozvody vody, elektřiny a odpadů. Do rekonstruovaných prostor byla pořízena nová plastová okna. Vysoké stropy byly sníženy sádrokartonovým podhledem, který je osazen bodovými světly. Vyměněny byly obklady i dlažba. Nová jsou umyvadla, baterie, pisoáry i toalety. Náklady spojené s výměnou veškerých rozvodů, oken a snížení podhledů byly hrazeny z rozpočtu obce.  


Rekonstrukce asfaltových cestiček na hřišti za školou

V rámci realizace projektu „Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“ byly na dětské hřiště za školou o letních prázdninách 2017 umístěny nové herní prvky za 904.312,- Kč. Od listopadu 2017 probíhala celková rekonstrukce asfaltových cestiček. V rámci akce byl odstraněn asfalt a část nekvalitního zásypu a vyměněny obrubníky. Následně byly položeny dvě vrstvy asfaltu. Akce probíhala od listopadu 2017 a z důvodu nepříznivého podzimního počasí se její realizace protáhla až do dubna 2018. Tím byla dokončena celková rekonstrukce dětského hřiště za školou.

Projekt "Přátelská škola pro praktický život"

Realizací projektu vznikly dvě nové odborné učebny - Polytechnická a Řemeslná a příslušné kabinety. Nově byla vybudována tři bezbariérová WC. Jedno v přízemí u mateřské školky, druhé na chodbě základní školy ve 2. NP a třetí v přístavbě, která vznikla za kuchyní společně s venkovním bezbariérovým vstupem do Řemeslné učebny. Vznikl také nový hlavní vchod do budovy včetně zádveří v podobě automaticky se otevírajících dveří. Nové bezbariérové dveře byly osazeny do jídelny a do kmenových učeben základní školy.

Pro přesun do 2. NP základní školy byla pořízena individuální kompenzační pomůcka - schodolez. Do učeben a kabinetů bylo zakoupeno nové vybavení. V Řemeslné učebně byla vyměněna okna a položena nová podlaha. Vybavena je čtyřmi výškově stavitelnými ponky, plně funkčním nářadím a sadou pro obrábění dřeva. V Polytechnické učebně a obou kabinetech byla vyměněna okna, zrekonstruována podlaha - parkety, provedeny nové rozvody elektřiny a vyměněna světla. Učebna je vybavena technickými stavebnicemi, stavebnicemi modelujícími fyzikální pokusy, přírodovědnými pomůckami, sluneční soustavou a mikroskopy. Také stavebnicemi, které je možné rozpohybovat díky speciálnímu logaritmu vytvořeného v počítači, didaktickými pomůckami rozvíjejícími jemnou i hrubou motoriku a speciálním kobercem pro výuku vlastivědy ČR.

Zhotovení zděné příčky a dveří se světlíky v MŠ

Zděná příčka s dveřmi a světlíky nahradila původní dřevěné přepažení prostoru chodby, které bylo využíváno jako šatny pro MŠ. Nová příčka odděluje prostor MŠ a vstupní haly.

Oprava střechy nad řemeslnou učebnou

Výměna střešní krytiny byla vyvolána napojením střechy na přístavbu bezbariérového WC, stávající střecha nebyla zateplená a zastřešení přístavby bezbariérového WC bylo nutné řešit jako celek společně s výměnou střešní krytiny nad řemeslnou učebnou.

Hydroizolace budovy ZŠ a MŠ Chodovice

Na základě provedených sond - kontroly odizolování základů celé budovy bylo zjištěno, že na levou stranu od hlavního vchodu do budovy, to je původní budova fary, izolace úplně chybí. Hydroizolaci bylo nutné v těchto místech provést. V úseku přístavby šaten ještě před zahájením prací. Účinná izolace zdi od vlhkosti byla provedena chemickou injektáží zdiva.

Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten

V rámci tohoto projektu byla realizována přístavba nových šaten pro děti MŠ a žáky ZŠ, výměna oken a dveří, zateplení stropů k nevytápěné půdě, zateplení obvodových stěn budovy včetně nové fasády a pořízení rekuperačních jednotek do dvou tříd v MŠ.

Podhledy a výměna dveří ve třídách MŠ

Vyměněny byly vstupní dveře do dvou tříd MŠ za bezbariérové, protipožární a v prostoru MŠ byly pomocí sádrokartonových podhledů sníženy stropy.

Výměna podlahové krytiny v budově ZŠ a MŠ Chodovice

V obou kmenových učebnách základní školy byla vyměněna zastaralá podlahová krytina linoleum za vinyl.

V obou třídách mateřské školy byla vyměněna zastaralá podlahová krytina linoleum a koberec za vinyl a nový koberec.

Rekonstrukce elektroinstalace v celé budově ZŠ a MŠ Chodovice

Byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace (stávající vedena v hliníku) včetně výměny rozvaděče a revize. Vyměněny byly staré zářivky a ještě původní svítidla. 

ZŠ a MŠ Chodovice - Oprava střechy

Na budově ZŠ a MŠ byla vyměněna dožilá azbestocementová střešní krytina v celkovém rozsahu za plechovou a to včetně klempířských výrobků. Vyměněna byla poškozená prkna a části stávající vazby krovu, která byla poškozena zatékáním. 

Činnost příspěvkové organizace je dána zřizovací listinou, kterou schvaluje Zastupitelstvo obce Holovousy.

Hlavní činnost:

 1. Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 2. Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 3. Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 4. Zařízení školního stravování – školní jídelna a školní jídelna-výdejna poskytují školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťují vedle školního stravování dětí a žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Pozn.: Vzdělávání uvedené v bodech 1)-3) se uskutečňuje dle školních vzdělávacích programů, které jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.


Doplňková činnost:

 1. stravování,
 2. mimoškolní výchova a vzdělávání, zájmové útvary, pořádání kurzů, školení vč. lektorské činnosti,
 3. organizování veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru,
 4. ostatní služby z oblasti informačních technologií.
publikováno: 23. 3. 2021 10:15, Jan Mácha

Novinky z obce

 • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 124
Platby v roce 2024

Platby v roce 2024

Níže přinášíme přehled o platbách za odpad, stočné, psi, zpravodaj v roce 2024

Obec
Úřad
 • začíná v - končí v
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

 sobotu 6. ledna 2024 v časech od 9:00 do 11:30 hodin u Vašich dveří zazní známá koleda "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám..."

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 106
DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

V noci z 24. 12. 2023 na 25. 12. 2023 došlo k vylití řeky Javorky mimo koryto řeky a zaplavení některých nemovitostí v blízkosti řeky. Jedná o rekreační objekty. Vlastníkům nemovitostí doporučujeme provést kontrolu stavu svých chat a chatek.

Obec
Úřad
 • Hana Sehnoutková
 • 100
Zrušení koncertu a zpívání koled

Zrušení koncertu a zpívání koled

Vážení spoluobčané, Česká vláda vyhlásila sobotu 23. prosince dnem státního smutku na památku obětí tragické střelby, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ze solidárních důvodů jsme se rozhodli dne 23. 12. 2023 zrušit plánovaný varhanní koncert, který se měl konat v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích od 17:00 hodin. Je to ten nejmenší projev úcty k obětem této velké tragédie. Betlémské světlo si budete moct vyzvednout v kostele svatého Bartoloměje v plánovaném čase od 18:00 hodin do 18:30 hodin. Zrušeno je také zpívání koled v kostele na Štědrý večer. Všechny nás v tomto předvánočním čase zasáhla tato tragická událost a soucítíme s rodinami všech studentů i pedagogů. V sobotu 23. prosince bude i u našeho obecního úřadu viset vlajka na půl žerdi a ve 12 hodin minutou ticha a zvoněním zvonu z našeho kostela uctíme památku obětí této velké tragédie, která nemá v naší historii obdoby. Děkujeme za pochopení.

Obec