Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů..


1. Název

Obec Holovousy


2. Důvod a způsob založení

Obec Holovousy jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.


3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - popis úřadu.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Holovousy
Holovousy 39
508 01 Hořice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Holovousy
Holovousy 39
508 01 Hořice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí    8:00 - 12:00
Úterý       15:00 - 17:00

4.4 Telefoní čísla

tel. kancelář: 493 691 538730 519 013

tel. starosta: 730 519 017

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.holovousy.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Holovousy
Holovousy 39
508 01 Hořice

4.7 Adresa e-podatelny

obec@holovousy.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka: 53kbqmc


5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Česká spořitelna a.s.
pobočka Hořice
číslo účtu: 116 119 93 69/0800


6. IČ

00271551


7. DIČ

CZ 00271551


8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce je k dispozici v sekci úřad - územní plán

Program rozvoje obce je k dispozici v sekci úřad - program obnovy vesnice

Veškeré další dokumenty najdete v sekci úřad - úřední deska, kde podle typů dokumentů najdete všechny důležité dokumenty.


8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty


9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací najdete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací


10. Příjem žádostí a dalších podání

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Holovousy
Holovousy 39
508 01 Hořice

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách.

c) Přes elektronickou podatelnu na email obec@holovousy.cz.

Více informací v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v odkazu obecní vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník poplatků za poskytování informací najdete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

  vzor-licencni-smlouvy.pdf (217 kB)


13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

K dispozici v sekci úřad - úřední deska - výroční zprávy

publikováno: 23. 3. 2021 15:47, admin OI