Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kostel sv. Bartoloměje

Historie kostela

Kostel svatého Bartoloměje v Chodovicích je výraznou jedinečnou a malebnou dominantou vesničky na úpatí hořického Chlumu. Spolu s konecchlumským kostelíkem vytváří v tomto zalesněném prostoru s roztroušenými vesničkami typické venkovské panorama. 

První písemná zmínka o kostele je v listině pražského arcibiskupa Jana z Lochenic z roku 1389. Přesný rok založení kostela není znám, ale lze usuzovat, že vznikl již v 11. nebo 12. století. Archeologické nálezy v okolí kostela svědčí o bohatém osídlení už 9. století, kdy slovanské hradiště v blízké oboře bylo centrem celého kraje. Kolem hradiště byly rozloženy hospodářské osady, v Chodovicích severně a jihovýchodně od kostela. 


Kostel v 16. století

Významnou etapou dějin kostela bylo 16. století, kdy v něm byli pohřbíváni tehdejší majitelé panství, Karlíkové z Nežetic, kteří se jej vybrali za patronátní kostel. Jejich renezanční náhrobky jsou jedním z nejcennějších uměleckých artefaktů objektu. Dá se předpokládat, že v této době kostel ukončil svou přestavbu z gotické do renezanční podoby. Během staletí prošel kostel při svých přestavbách postupně podobou románskou, gotickou a renesanční. Vývoj jednotlivých slohů je možné sledovat ve zdivu a v doplňcích. 

K dispozici byly postupně tři zvony - z roku 1444, 1550, třetí z roku 1688. Malý zvon byl ještě navíc pořízen v roce 1792.


Šťastné 18. století

Tou nejšťastnější etapou historie kostela byla 2. polovina 18. století za vlastnictví panství rodem La Mottů de Frintropp a pak rodem z Leveneurů. Z té doby máme přesnější informace o farní škole, která existovala při kostele už  od 14. století. U kostelního hřbitova byla přistavěna nová kostnice. Rozhodující ale byla pozdně barokní přestavba, kdy dostal kostel svou nynější podobu. Jde o dílo z okruhu žáků a následovníků K.l. Diezenhofera. Zachována byla původní gotická dispozice hranolové věže. Hlavní loď byla o třetinu rozšířena západním směrem, zasazena nová kasulová okna, přestavěno kněžiště a polygonální presbytář.

Stavba připomíná typ jednoduché nenákladné stavby, které jsou typické pro josefínskou periodu doplňování a zahušťování církevní správy, kdy ekonomická nenáročnost a efektivnost byly nejvíce žádanými a určujícími elementy. Leveneurové se dále zasloužili o výstavbu nové fary jižně od kostela s velmi zajímavou mansardovou střechou, a také o výstavbu nové kamenné školy. František Josef Leveneur je dalším z majitelů holovouského panství, který je pohřben v kostele. Černá mramorová deska obsahuje stručné shrnutí jeho titulů a zásluh, včetně řádu Marie Terezie.

Tím etapa vývoje a výstavby kostela končí, dále už následovaly jen dílčí úpravy. Za zmínku stojí zrušení hřbitova kolem kostela koncem 19. století, počátkem 20. století ještě příkladná aktivita tehdejšího chodovického faráře Antonína Vika, za něhož  byly instalovány věžní hodiny, zakoupena nová křížová cesta, kostel byl omítnut a pořízeno venkovní secesní oplocení včetně hodnotné brány.


Současnost našeho kostela

V 70. letech minulého století byla nově oplechovaná věž. Od té doby byl kostel nedostatečně udržován, až se ocitl v roce 1998 v havarijním stavu. V roce 2001 se „Sdružení pro záchranu kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích“ ujalo záchrany nejcennější památky v naší obci.  Začalo shánět dotace a finanční prostředky od státu, kraje a nadací. V letech 2009 – 2011 došlo k výměně krovů a střešních krytin, zpevnění stěn kostela, obnově venkovních omítek, opravě vstupních portálů, zlacení křížů, výměně oken a dveří, restaurování renesančních náhrobků, opravě věže, sakristie a oratoře, obnově a malbě vnitřních omítek, instalaci elektrických rozvodů a k vybavení moderním mobiliářem. Restaurovány byly varhany, kostel byl vybaven novým osvětlením, židlemi a byl nasvícen. Od roku 2004 je kostel svatého Bartoloměje v majetku obce. 

V roce 2015 byly do vstupních dveří a jim protilehlých instalovány mříže, díky kterým lze za příznivého počasí kostel dostatečně větrat. O to se vzorně stará paní Bohuslava Kozárová.

V červnu 2016 byla u kostela sv. Bartoloměje zasazena jedle kavkazská.  Vysadili ji zaměstnanci obce pečující o  zeleň a děti ze Základní školy v Chodovicích. Školáci do kořenů jedle vložili vzkaz příštím generacím. 

Na jaře roku 2017 byly do kostela pořízeny nové polštářky na židle. S jejich ušitím ochotně pomohly šikovné seniorky.  

Mříže i polštářky byly hrazeny z  Tříkrálových sbírek, které každoročně ochotně zajišťuje Základní škola v Chodovicích společně s rodiči a dětmi.

V roce 2019 bylo dokončeno restaurování oltářních obrazů z bočních oltářů kostela. Oltářní obrazy Panny Marie, svatého Josefa a svatého Antonína Paduánského si mohli poprvé prohlédnout návštěvníci adventního koncertu v neděli 15. 12. 2019. Celkové náklady na restaurování oltářních obrazů činily 153.900,- Kč. Ministerstvo kultury na základě žádosti poskytlo finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč. Boční oltáře byly v roce 2009 před rekonstrukcí  kostela rozebrány a uskladněny. Stav bočních oltářů je havarijní.

V současné době je kostel sv. Bartoloměje centrem dění obce. Konají se tu besídky dětí, slavnostní loučení s předškoláky a žáky pátých ročníků, jarní a adventní koncerty, svatby, pohřby, bohoslužby, štědrovečerní zpívání, výstavy, vítání občánků a divadelní představení. 

Zvon z roku 1494  

Před první světovou válkou byly v kostele sv. Bartoloměje zvony čtyři. Dle vojenského nařízení byl proveden soupis zvonů, které by později mohly být užity k ulití děl. Dne 18. prosince 1916 přijel do Chodovic inženýr Rudolf Kaftan jako zástupce vojenského velitelství z Litoměřic, aby rozhodl o zdejších zvonech. Jeho rozhodnutí bylo takové, že nejstarší a největší zvon z roku 1494 v kostele zůstane a ostatní tři budou odevzdány. Došlo k tomu zanedlouho. Dne 9. ledna 1917 o půl osmé ráno se naposledy rozezvučely všechny zvony. Za hodinu na to přijelo šest lidí s povozem. Shodili zvony oknem, naložili na vůz a odjeli. Za dvě hodiny bylo po všem. Vojenské velitelství v Litoměřicích zaslalo patronátnímu úřadu do Holovous peníze za zvony – 1.492 K, které byly uloženy na vinkulovanou knížku u Živnostenské banky v Praze. (text z vlastivědné čítanky Pod Zvičinou č. 2/2016 – připravila PhDr. Oldřiška Tomíčková).

O zvon se v roce 2015 začal zajímat pan Zdeněk Novotný, který v Chodovicích trávil volný čas v době svých studií a teď sem jezdí za svými rodiči. V Praze, kde nyní žije, chodí zvonit do kostela sv. Salvátora. O tento koníček se nechtěl ochudit ani v Chodovicích, a tak zvon promazal a již několikrát vyzkoušel. Zvon je zachovalý a krásně zní. Zdeněk Novotný se o něj zajímal dál. Díky jeho pátrání se zpráva o našem zvonu donesla i ke známému kampanologovi panu Radku Lungovi.

Ten požádal o spolupráci Mgr. Václava Horáka, ředitele Městského muzea a galerie Hořice, který se na náš zvon přijel do kostela podívat a tady je jeho vyjádření: Zvon v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích je z roku 1494. Je jediný dochovaný zvon v chodovickém kostele, má průměr 93 cm. Šestiuchá koruna zvonu je zdobena rostlinným motivem. Podobně jako u jiných pozdně gotických kampanologických památek tvoří jedinou výzdobu pláště nápis probíhající mezi liniemi na čepci zvonu. Nápis v latinském jazyce je proveden gotickou minuskulou a v českém překladu text nápisu zní: Léta Páně 1494 tento zvon slit jest ke chvále Boha všemohoucího, blahoslavené Panny Marie a Všech svatých. Amen.

Své poznatky o zvonu předal pan Mgr. Václav Horák panu Radku Lungovi, který o našem zvonu napsal: Zvon je dochován v intaktním originálním stavu, na ruční zvonění. Jde o výjimečnou věc. Něco takového se nevidí každý den, hlavně tak pěkné srdce. V podstatě je dobře, že se do něj nic moc neinvestovalo a omezilo se to na základní údržbu, tedy mazání ložisek. Doufám, že nikoho nenapadne dát na něj elektrický pohon. Jsem zároveň moc rád, že se brzy zase, alespoň příležitostně, rozezní. Datum výroby je jasné, původ bych se nebál tipovat na pražskou dílnu, možná spíš než na východní Čechy (Hradec). Patří do té početné skupiny zvonů z poslední čtvrti 15. století, které jsou přesně datovány, ale anonymní.

A tak dle vyjádření obou pánů už teď víme, jaký skvost se nachází ve zvonici našeho kostela. Zdeňkovi Novotnému patří velké poděkování za péči o zvon, získané informace i za příležitostné zvonění, na které pokud mu čas dovolí, vždy ochotně a rád do Chodovic přijede.

Nabídka služeb v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích

- svatby - možnost pořádání církevních i civilních svateb

- pohřby

- koncerty, výstavy.......

publikováno: 23. 3. 2021 09:55, Jan Mácha

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková
  • 20
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. 6. 2024 panem MVDr. Josefem Zvoníčkem.

V Chodovicích u Svartesu 19:15 - 19:30 hodin

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 104
Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Žádáme občany, kteří ještě nejsou přihlášeni k aplikaci Munipolis - mobilní rozhlas, aby vyplnili své údaje a zaregistrovali se tak k odběru zpráv z rozhlasu.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 70
Svoz pytlů na tříděný odpad

Svoz pytlů na tříděný odpad

Milí spoluobčané, svozová firma FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Lodín dnes zaslala  nové termíny svozu pytlů s tříděným odpadem. Svoz bude rozdělen, a to na vývoz modrých+červených pytlů a v jiný termín žlutých pytlů. Níže uvádím nové termíny svozů pytlů. Děkujeme.
Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  nové termíny jsou: 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) - nové termíny jsou: 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12..

Obec
  • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec