Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Zápis do MŠ
Zápis do MŠ
Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

  • začíná ve - končí ve

Vážení rodiče, 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhne od 2.května 2024 do 16. května 2024.

Dne 6. května 2024 budou přijímány žádosti o přijetí s možností osobní návštěvy školy.  

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 12. června. 2024 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích) pod číslem jednacím, které dítě obdrží při přijetí příhlášky k předškolnímu vzdělávání.

Způsob podání žádosti k přijetí dítěte do MŠ Chodovice 

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  

 Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

  • do datové schránky školy - ID datové schránky: hxfs427  
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@zschodovice.cz,  
  • poštou: Základní škola a Mateřská škola Chodovice, okres Jičín,  Chodovice 2, 508 01 Hořice
  • osobní podání:  Základní škola a Mateřská škola Chodovice, okres Jičín dne 6.5.2024
  • vyplněním online žádosti na webové adrese: Online formulář žádosti v termínu od 2. 5. 2024 do 10. 5. 2024

 Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. Online žádostí, e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů nebo v den možné návštěvy v mateřské škole ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nebude přihlížet. 

 

Informace k přílohám žádosti  

  • Kopie rodného listu dítěte  

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem nebo přinést originál k nahlédnutí. 

  •  Doložení řádného očkování dítěte  

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař  

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, a to podle § 34b školského zákona v platném znění. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.