Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

O projektu

obrázek00002

Název projektu : "Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy" doba realizace : 2009-2011 registrační číslo projektu : celkové předpokládané způsobilé náklady projektu: 23 291 801,63 dotace z ROP NUTS II Severovýchod : 21 544 915,63 vlastní zdroje obce Holovousy : 1 746 886,-

Stručný obsah projektu:

* Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Projekt se zabývá revitalizací veřejných prostranství a budov obce Holovousy. Výčet dotčených ploch a budov je uveden ve studii ekonom. hodnocení projektu. Jednotlivé aktivity projektu vychází z potřeb občanů, spolků a sdružení, která v obci působí. Na základě dotazníkového šetření a diskusí s veřejností, představiteli spolků a sdružení, byl zpracován projekt řešící potřeby a problémy jednotlivých subjektů, mládeže, rodičů s dětmi i seniorů a to zcela komplexně, v šesti lokalitách obce. Projekt řeší prostranství návsi na Chloumkách, kde chybí koutek pro hry dětí, posezení pro seniory, zanedbána je zeleň, místní komunikace, pěšiny. V havarijním stavu je návesní rybníček i studánka, ze které je rybníček zásobován vodou. Na návsi v Holovousích jsou v nevyhovujícm stavu pěšiny a místní komunikace, zajištění zázemí pro pořádání slavností v prostranství návsi, rodiče postrádají dětský koutek s průlezkami. V budově obecního úřadu sídlí i další sdružení a svazek obcí. Jejich činnost se rozšiřuje a prostory budovy jsou dnes již zcela nedostatečné. Jako nejvíce problematické se jeví společné prostory pro pracovnice sdružení a veřejnost.Chybí místo pro klub seniorů, bezbariérový přístup do budovy s prodejnou a kadeřnictvím. Na návsi v Chodovicích je nedostačující mobiliář, zeleň, pěšiny, málo funkční veřejné osvětlení. V prostranství hřbitova jsou v havarijním stavu opuštěné náhrobky, pěšiny, přístupová komunikace, chybí lavičky. Ve stávajícím sportovním areálu je pouze trávníkové hřiště na malou kopanou a zázemí se sociálním zařízením. Chybí zde sportovní plocha pro další sporty, mobiliář pro děti, obnovu vyžadují zpevněné plochy. Kostel v Chodovicích byl několik let zcela uzavřen, obec ho zachraňuje z havarijního stavu a hledá pro něj nové využití - pořádání kulturních a společenských akcí. Potřebuje vybavit jeho interiér. Okolí je bez vybavení, chybí úprava zeleně, v havarijnám stavu je oplocení, ohradní kamenná zeď, kamenné kříže. Obnovu vyžadují pěšiny, přístupová komunikace.

* Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení atraktivity obce Holovousy pro život obyvatel a vytvoření předpokladu pro rozvoj sociálních a ekonomických aktivit v obci. A to zejména - vytvoření míst pro setkávání občanů, rozšíření nabídek pro volnočasové aktivity, zatraktivnění obce, zapojení znevýhodněných skupin obyvatel do obecního života, vybudování zázemí pro spolky, pro pořádání kulturních a sportovních akcí, odstranění havarijních stavů na veřejných prostranstvích, oživení spolkových aktivit, nové využití opuštěného kostela, zvýšení informovanosti obyvatel. Na návsi na Chloumkách budou obnoveny pěšiny a místní komunikace, instalovány lavičky, vývěska, restaurován kamen.křížek a studánka, obnovena zeleň a vybudován dětský koutek, revitalizován rybník s přítokem.
Na návsi v Holovousích budou obnoveny cesty pro pěší, místní komunikace a zpevněné plochy, obnovena zeleň, restaurována a nasvícena socha, el.přípojka pro pořádání kulturních a spolkových akcí, vybudování dětského koutku, osazení laviček, stojanů na kola, realizována nástavba budovy obecního úřadu s bez. přístupem a s vytvořením prostor pro zázemí spolků a sdružení, klub seniorů, včetně vnitřního vybavení s veřejně přístupnými PC, novou rozhlasovou ústřednou.
Na návsi v Chodovicích bude modernizováno veřejné osvětlení, obnoveny pěšiny, instalován nový mobiliář - autobusová čekárna, lavičky, vývěsky, obnovena zeleň, restaurován kamenný kříž.
V prostranství hřbitova budou restaurovány a přemístěny opuštěné náhrobky, kříž, obnoveny pěšiny, zpevněná plocha a přístupová komunikace, zeleň, osazeny lavičky.
Kostel bude vybaven osvětlovací technikou, lavicemi, restaurován oltář s kazatelnou a varhany, v okolí kostela budou obnoveny pěšiny, přístupová komunikace, oplocení a zeď, osazeny lavičky, obnovena zeleň.
Ve sportovním areálu bude vybudováno víceúčelové hřiště, skatepark, dětské průlezky, obnoveny cesty a zpev. plochy, nová zeleň. Celkovým výstupem projektu bude obnova funkčního využití veřejných prostranství a budov obce Holovousy v 6 lokalitách.

* Soulad s cíli programu:

Předkládaný projekt naplňuje globální cíl - zvýšení atraktivity venkova pro život obyvatel, i operační cíl - regenerace a revitalizace venkovského prostředí, včetně kulturního dědictví. Těchto cílů bude dosaženou komplexní revitalizací veřejných prostranství - odstranění havarijních stavů komunikací, vodní nádrže, modernizací veřejného osvětlení, odstranění nevhodného mobiliáře a osazení nového funkčního, obnovou zeleně s důrazem na místní druhy dřevin a charakter ovocnářského kraje, restaurováním památek, nástavbou budovy obecního úřadu tak, aby stavba byla více začleněna do architektury návsi. Projekt vytváří prostor pro rozšíření volnočasových aktivit - zejména pro mládež (skatepark), míst pro setkávání seniorů a rodin s dětmi. Projekt řeší revitalizaci kulturního dědictví - restaurování mobiliáře kostela a hledá jeho nové využití pro rozšíření občanské vybavenosti - vytvoření kulturně - společenského prostoru obce. Uzavřený kostel dostane po vybavení novou funkci. Budou zde pořádány koncerty, výstavy, besídky dětí ze školy, obnoveny poutě a jarmarky. Zachována tak bude kulturní památka a pro občany vytvořen chybějící kulturní prostor. Cílem je tak zatraktivnit obec Holovousy pro trvalé bydlení nových rodin, zlepšení života stávajích obyvatel a zvýšení přitažlivosti obce pro návštěvníky a tím i podnět k rozvoji ekonomických aktivit v obci a okolí.

* Popis aktivit v přípravné fázi projektu

- dotazníkové šetření a diskuse s veřejností, návrh záměru projektu, projednání jednotlivých aktivit v zastupitelstvu obce, sestavení přípravného a realizačního týmu projektu,
- konzultace záměru projektu na pracovišti Regionální rady,
- zpracování projektové dokumentace,
- sestavení rozpočtu jednotlivých aktivit projektu,
- projednání a vyřízení potřebných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy (rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, stanovisko orgánu ochrany přírody, orgánu památkové péče),
- zpracování studie ekonomického hodnocení projektu,
- zpracování žádosti o finanční podporu,zajištění potřebných příloh,
- podání žádosti o fin. podporu,
- vyhlášení výběrových řízení, vyhodnocení nabídek a uzavření smluv s dodavateli,
- doplnění požadovaných dokladů pro uzavření smlouvy

* Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

První aktivitou realiz. fáze projektu bude slavnostní zahájení za přítomnosti dodavatelů, poskytovatelů dotace, zástupců partnerů a veřejnosti. Vydána bude tisk. zpráva. Následovat bude vlastní realizace staveb. i nestaveb. částí projektu průběžně v šesti lokalitách obce.

Náves Holovousy:
- provedení rekonstrukce a nástavby budovy OÚ
- vybavení interiéru - nábytek (stoly, židle, police), PC, rozhlas. ústředna,
- úprava venkovních prostor budovy OÚ - zpevněné plochy, zeleň
- revitalizace prostranství návsi: obnova komunik. a zpev. plochy, vybudování dětsk. koutku, restaurování sochy P.Marie, rekonstr. mlatových pěšin, vybudování el.přípojky do středu návsi, nasvícení sochy, úprava zeleně, osazení mobiliáře - lavičky, stojany na kola

Náves Chloumky:
- obnova rybníčku a jeho přítoku (potůček)
- restaurování křížku a studánky
- rekonstr. komunikace a cest pro pěší
- osazení mobiliáře - lavičky, lávka, info. tabule, stojan na kola, dětský koutek
- výsadba a úprava zeleně

Náves Chodovice:
- rekonstr. cesty pro pěší, rekonstr. veřejného osvětlení
- restaurování křížku
- osazení mobiliáře - autobus. čekárna, lavičky, info. tabule, stojan na kola

Hřbitov:
- rekonstrukce přístupové cesty, zpevněné plochy a cest pro pěší
- restaurování kříže a náhrobků, přemístění náhrobků
- osazení mobiliáře - lavičky, info.tabule, stojan na kola
- výsadba a úprava zeleně

Kostel:
- rekonstr. komunikace a cest pro pěší a schodiště
- obnova kamen.ohradní zdi a oplocení
- restaur. kamenn. křížů, osazení náhrobků
- osazení mobiliáře-lavičky, info.tabule
- výsadba a úprava zeleně
- restaur. varhan, oltáře a kazatelny
- vybavení interiéru - židle, výstavní panely, osvětlení, promítací technika, teplozářiče

Sportovní areál:
- vybudování skateparku a víceúčelového hřiště
- rekonstr. zpevněné plochy, cest
- instalace dětských průlezek
- osazení mobiliáře - lavičky, stojan na kola
- oplocení fotbalového hřiště
- výsadba zeleně
Poslední aktivitou projektu bude slavnostní ukončení projektu - koncert v kostele.

obrázek00002

Vytvořeno 11.5.2010 22:41:29 - aktualizováno 21.5.2010 13:01:21 | přečteno 3378x | lidanosk

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load