Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Podpora EU

Holovousy026

Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy. Financováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod

„Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“

Jak to bylo:

Vše začalo v roce 2008.

Projekt byl nazván „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“ Jednotlivé aktivity, které byly do projektu zařazeny, vycházely z požadavků spoluobčanů a podmínek programu (podmínek poskytnutí dotace). Do projektu se nepodařilo zařadit původně plánované rozšíření veřejného osvětlení na cestu ke hřbitovu, neboť pan projektant nedodal včas podklady pro vyřízení stavebního povolení.

30. ledna 2009 jsme výše uvedený projekt předložili s žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Celkové náklady projektu činily 23.291.801,- Kč, s tím, že na jeho realizaci obdržíme dotaci ve výši 92,5% celkových nákladů – to je 21.544.915,- Kč. Zahájení vlastní realizace projektu bylo naplánováno na červenec 2009 a ukončení na listopad 2011. Společně s námi se s žádostí o dotaci zaregistrovalo 176 projektů s požadavky na 3.500 mil. Kč. K rozdělení však bylo pouze 530 mil. Kč.

Projekt, na jehož přípravě jsme více než rok pracovali, uspěl. A byl to úspěch velký! Od srpna 2009 do konce roku 2011 jsme proinvestovali 23,2mil. Kč. Z rozpočtu obce jsme se na realizaci podíleli částkou 1,7mil. Kč, 21,5mil. Kč tvoří dotace, která byla poskytována přímo na proplácení faktur od dodavatelů, rozpočet obce tak nemusel být zatížen úvěrem na zajištění předfinancování. 

V sobotu 3. října jsme v rámci „Slavností holovouských malináčů“ zahájili projekt „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“. Po celou dobu

realizace visel v Holovousích na návsi billboard, který informoval o probíhajícím projektu. Prostor pro jeho vyvěšení poskytli Zemanovi na své stodole. Velmi jim za to ještě jednou děkujeme, protože pro umístění tak rozměrné (přesný rozměr je předepsán poskytovatelem dotace) „informace“, jsme těžko hledali vhodnou lokalitu.

Na dodavatele stavby proběhlo výběrové řízení. Zvítězila firma SOVIS a.s. z Hradce Králové.

Stavební dozor zajišťoval ing. Martin Brácha z Hořic. Projektovou manažerkou našeho projektu byla Irena Janáková z Centra evropského projektování, která dohlížela na realizaci projektu, dodržování závazku ze smlouvy o poskytnutí dotace, připravovala monitorovací zprávy, žádosti o platby apod. Tyto činnosti nám byly poskytovány bezplatně, protože náš projekt byl vybrán jako pilotní a jeho řízení bylo finančně zajištěno z programu PAAK (Posílení absorpční administrativní kapacity). Administrace projektu byla náročná a veškeré změny v realizaci musely být poskytovateli dotace včas oznámeny a před jejich vlastním provedením schváleny. Náš projekt byl rozsáhlý, měl mnoho různorodých aktivit a tak jsme během realizace podali 11 hlášení o změnách v realizaci projektu. Práce na vlastní realizaci však postupovaly rychleji, než jsme při zpracovávání žádosti předpokládali.

Do konce roku 2011 byl projekt finančně uzavřen.

Stavební ruch a s ním spojené komplikace a omezení zasáhly téměř každého v naší obci. Touto cestou ještě děkujeme všem za Vaši shovívavost a porozumění.

 

Hřbitov2010 05 11 rekonstrukce pěšin

- z prostranství hřbitova byly odstraněny náhrobky z opuštěných hrobů, zachovalé náhrobky byly přemístěny ke kostelu, byla upravena opuštěná hrobová místa

- vybudovány byly štěrkové pěšiny

- byla ošetřena a vysázena zeleň

- restaurován byl hlavní kříž

- před hřbitovem byla vybudována plocha pro parkování

- byla zpevněna plocha pro kontejnery na hřbitovní odpad a položeny zatravňovací dlaždice

- byla zrekonstruována přístupová komunikace od křižovatky u Vítků ke hřbitovu – rekonstrukce asfaltového povrchu

- zrekonstruována byla márnice. Ta získala novou střechu, byla nově odvodněna, očištěny a vyspárovány byly kamenné zdi, doplněny vnitřní omítky. Osazeny byly dveře a okenice.

- před hřbitovem byly instalovány lavičky, informační tabule, stojany na kola a  zasazeny malokorunní lípy

- Restaurátorské práce na obnově kamenných křížů a náhrobků


2010 10 28 (5)Hřiště za pomníkem

- vybudováno víceúčelového hřiště s tenisovým kurtem s umělým povrchem

- komplex dětských průlezek se skluzavkami, který byl zprovozněn na dětský den v červnu 2010

- skatepark, slavnostně otevřen exhibicí profesionálních jezdců, je určen pro in-line bruslení, skateboarding, BMX kola

- přístupové komunikace

- zpevněné plochy před garáží

- vybudování cesty ke dráze pro požární sporty

- komunikace ke sportovišti pro hasiče,

- oplocení fotbalového hřiště

- osvětlení areálu  

- výsadba zeleně, alej okrasných hrušní pod fotbalovým hrištem

- osazení laviček a odpadkových košů

- stojanů na kola, 

- oplocení celého areálu

- vybudování skladu na sportovní náčiní a zahradní techniku.

Provoz oploceného sportovního areálu zajišťuje správce. Sportovní areál je volně přístupný veřejnosti.


2010 10 26 (5)Kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích

- rekonstrukce a oprava ohradní pískovcové zdi. Ta byla srovnána, na některých místech přeložena a doplněna novým pískovcem. Konečná úprava povrchu zdi respektovala původní technologii doporučenou památkáři. Ve zdi byl upraven pilíř s elektřinou a osazen dřevěnými dvířky.

- kovového oplocení a vstupních vrat,

- restaurování křížů před a za kostelem,

- rekonstrukce pískovcové přístupové cesty,

- vybudování pěšin,

- výsadba okrasné zeleně a ošetření stávajících dřevin,

- restaurování hlavního oltáře a kazatelny, Z oltáře a kazatelny byly demontovány odnímatelné části ozdob a společně s obrazem sv. Bartoloměje byly převezeny do ateliéru k restaurování. Zrestaurovaná památka a dokumentace průběhu jejího restaurování byly představeny na Slavnostech Bartoloměje, v neděli 29. srpna 2010.

- náhrobky,

- celková rekonstrukce varhan a varhanní skříně. Varhany byly rozebrány a odvezeny do restaurátorské dílny pana Ing. Martina Poláčka z Prahy.

- vybavení interiéru pro pořádání kulturních akcí – ozvučení, osvětlení, promítací a osvětlovací technika, plátno, výstavní panely, dovybavení židlemi, teplozářiče

- restaurování oplocení

- osazení laviček, informačních tabulí a košů na odpadky

- obnova asfaltového povrchu cesty ke škole

- rekonstrukce přístupového schodiště.


DSC 0559Nástavba budovy obecního úřadu

- byly vytvořeny nové prostory pro kanceláře a archiv

- interiéry byly vybaveny nábytkem

- nové prostory budovy obecního úřady využívají sdružení na rozvoj našeho regionu. Své sídlo a kancelář tu má Místní akční skupina Podchlumí, sdružení obcí Podzvičinsko, Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje. Tyto subjekty mají v Holovousích pracoviště a rozpočet naší obce nijak nezatěžují a naopak přispívají k jejímu zviditelnění

- knihovna a informační centrum začaly již koncem roku sloužit pouze pro veřejnost. Knihovna dnes slouží nejenom jako výpůjční místo pro naše čtenáře, kteří si mohou vypůjčit knížku z fondu obce Holovousy, ale i z výpůjčního fondu Knihovny Václava Čtvrtka z Jičína, ale i jako klubovna pro schůzky našich seniorů.

- byly rozšířeny toalety

- dodavatelské firmě se podařilo dodržet termín dokončení a v rámci Slavností Holovouského Malináče byly nově vybudované prostory představeny spoluobčanům


NavesCxcNáves Holovousy

- nástavba budovy obecního úřadu a jeho nové oplocení

- oprava štěrkových cest, rekonstrukce pěšin – byly osazeny obrubníky kolem mlatových cest a obnoven jejich povrch

- oprava zvonice

- vybudování elektropřípojky ke středu návsi (pro pořádání venkovních společenských akcí)

- zpevnění ploch před prodejnou a obecním úřadem

- vytvoření bezbariérového přístupu do prodejny

- oprava komunikace nad rybníkem – byl zrekonstruován asfaltový povrch komunikace nad rybníkem a dále byla zpevněna plocha z žulových kostek u zámecké zdi

- bylo vybudováno parkoviště pod zámkem

- byla nasvícena socha sv. Jana Nepomuckého,

- provedena oprava křížku u hospody

- rekonstrukce sochy P. Marie,

- zrestaurování Mariánského sloupu

- obnova studny,

- doplnění mobiliáře – vybudování dětského koutku s průlezkami a uzavíratelným pískovištěm

- doplnění stojanů na kola, instalovány koše na odpadky

- výsadba okrasné zeleně a úprava stávající (ošetření vzrostlých stromů, odstranění nevhodné zeleně)

- odstraněny byly některé javory, většina stávajících stromu byla prořezána, došlo k o šetření stromů - lip a javorů.


náves chlooumkyNáves Chloumky

- rekonstrukce rybníčku – oprava hráze (beton bude nahrazen pískovcovými kvádry), dna a výpustního zařízení

- rekonstrukce asfaltového povrchu komunikace pod hájenkou

- Vybudovány pěšiny, mlatové cesty

- instalován nový mobiliář – lavičky, odpočinková místa, informační tabule

- Vybudován dětský koutek s houpačkami pod hájenkou

- Výsadba a ošetření zeleně

- Restaurování křížku před hájenkou

- Zrestaurována studánka u hájenky - ve studánce byl snížen přepad a byl vybudován nový odtok.


náves chodoviceNáves Chodovice

- na prostranství návsi v Chodovicích – farskou zahradu, byla uzavřena nájemní smlouva s Pozemkovým fondem

- byla instalována nová autobusová čekárna

- vybudovány byly pěšiny a byla zpevněna plocha u zastávky

- proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení - nové lampy veřejného osvětlení

- vysázeny byly ovocné stromy pod výkupnou zahrádkářů

- osazen byl nový mobiliár - lavičky, vývěsní tabule, odpadkové koše

- vybudována byla pěšina

- ošetřeny byly stávající stromy a vysazena nová zeleň

- zrestaurován krížek před Pojkarovými.

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load