Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2017 ze dne 31. 10. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2017 ze dne 31. 10. 2017:

1.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo: 840/12 o výměře 211 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/13 o výměře 413 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/18 o výměře 88 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/19 o výměře 39 m2, způsob využití: manipulační plocha firmě Texla a.s., IČO: 26010658, T. G. Masaryka 303, 507 52 Ostroměř za cenu 60.050,- Kč stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2731-63/17.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření kupní smlouvy (návrh je součástí zápisu) na prodej pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo: 840/12 o výměře 211 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/13 o výměře 413 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/18 o výměře 88 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/19 o výměře 39 m2, způsob využití: manipulační plocha firmě Texla a.s., IČO: 26010658, T. G. Masaryka 303, 507 52 Ostroměř za cenu 60.050,- Kč stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2731-63/17. Zastupitelé nemají k obsahu Kupní smlouvy připomínek.

3.  Zastupitelstvo Obce Holovousy schválilo vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Holovousy

Královéhradecký kraj (dárce) převede z  LV 611 do vlastnictví Obce Holovousy (obdarovaný):

 • p.p.č. 8/2 o výměře 24 m2, trvalý travní porost

 • p.p.č. 1194/5 o výměře 643 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

 • p.p.č. 1230/4 o výměře 13 m2, ostatní plocha – jiná plocha

  a dále dle geometrického plánu č. 478-8/2017 ze dne 14.3.2017 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší a obci Holovousy

 • p.p.č. 1194/52 o výměře 153 m2,

  ostatní plocha – silnice vznikla z p.p.č. 1194/1 (ostatní plocha – silnice) 

 • p.p.č. 1194/53 o výměře 24 m2,

  ostatní plocha – silnice vznikla z p.p.č. 1194/1 (ostatní plocha – silnice) 

  Zastupitelstvo Obce Holovousy schválilo níže uvedené znění:

  Omezující podmínky

  Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod místními komunikacemi a zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.

  Obec Holovousy (dárce) převede z  LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje (obdarovaný):

 • p.p.č. 1231/8 o výměře 237 m2, ostatní plocha – silnice

 • p.p.č. 1191 o výměře 743 m2, ostatní plocha – silnice

  Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

  Záměr obce Holovousy darovat Královéhradeckému kraji pozemek parc.číslo 1191 o výměře 743 m2 (ostatní plocha – silnice) a pozemek parc.číslo 1231/8 o výměře 237 m2 (ostatní plocha – silnice) oba zapsané na LV 10001 pro k.ú. Holovousy v Podkrkonoší byl řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.

  4.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na pozemku p.č. 1222 a souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006464/VB/18.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy řádně projednalo a schvaluje navýšení provozní dotace pro školu o 100.000,- Kč. Důvodem jsou výdaje za práce provedené nad rámec rekonstrukce školních toalet v mateřské školce a v základní škole. Faktura za tyto práce bude uhrazena z provozní dotace školy.

7.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 170003/2017, Kanalizační řád-k.ú. Holovousy v Podkrkonoší s Lesy České republiky, s.p. .

8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o dílo

na realizaci akce „Rekonstrukce asfaltových cestiček na dětském hřišti za školou“ s dodavatelem NIMS VLADIMÍR, Chodovice 88, 508 01 Hořice, IČO: 69148198, který podal nejnižší nabídkovou cenu a to 451.497,83,- Kč bez DPH (=546.313,- Kč včetně DPH). Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vybrán na základě doporučení hodnotící komise.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách plynu číslo 1200188547 a pověřuje starostku jejím podpisem. Smlouva se uzavírá na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

10. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí číslo 1200188950 a pověřuje starostku jejím podpisem. Smlouva se uzavírá na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.


Vytvořeno 27.11.2017 22:23:16 | přečteno 576x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load