Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2017 ze dne 19. 09. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2017 ze dne 19. 9. 2017:

1.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje vydání Provozního a návštěvního řádu veřejného dětského hřiště u Základní školy a Mateřské školy Chodovice.

2.  Zastupitelstvo obce Holovousy řádně projednalo a schvaluje navýšení provozní dotace pro školu o 150.000,- Kč.
Důvodem jsou výdaje spojené s realizací akce „Domestos“ a „Rekonstrukce plynové kotelny“, které jsou hrazeny z provozní dotace školy.

3.  Zastupitelstvo obce Holovousy vydává obecně závaznou vyhlášku obce Holovousy  č. 1/2017, kterou se stanoví část společných školských obvodů základních škol .

4.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace:

  • na nové chodníky ke stávajícím zastávkám autobusové dopravy pro obec Holovousy po obou stranách silnice I/35 v km cca 80,708 až 80,949 a

  • na nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy

    s dodavatelem ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., Dvorská 217/11, 503 11 Hradec Králové, který podal nejnižší celkovou nabídkovou cenu za projektové dokumentace v CZK za obě akce a to 547.974,- Kč bez DPH (=663.049,- Kč včetně DPH). Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vybrán na základě doporučení hodnotící komise.

5.  Zastupitelstvo Obce Holovousy schvaluje vyvěšení záměru darovat nemovité věci -  pozemky p.p.č. 1231/8 o výměře 237 m2, ostatní plocha – silnice a p.p.č. 1191 o výměře 743 m2, ostatní plocha – silnice. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín na LV 10001.

6.  Zastupitelstvo obce Holovousy deleguje ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích paní Zlatuši Brádlovou, starostku obce. (v případě její nepřítomnosti paní Mgr. Lenku Doležalovou, místostarostku obce) jako zástupce obce Holovousy na 24. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě. Předpokládaný termín konání valné hromady je v průběhu listopadu až prosince 2017 a bude upřesněn dodatečně.

7.  Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje pozemku 840/12, 840/13, 840/18 a 840/19 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší. A tímto schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků

840/12 – ostatní plocha – o výměře 211 m2

840/13 – ostatní plocha – o výměře 413 m2

840/18 – ostatní plocha – o výměře 88 m2

840/19 – ostatní plocha – o výměře 39 m2

v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší za minimální cenu  60.050,- Kč stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2731-63/17.

8.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017.

9.  Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej vozidla ZNAČKY AVIA „SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL HASIČSKÝ“ – obchodní označení FURGON jedinému zájemci panu Pavlu Kadašovi, předsedovi  MOTORGATE Z.S za nabídnutou kupní cenu 8.000,- Kč (slovy osmtisíckorun). A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej  vozidla a udělením Plné moci za účelem přepisu vozidla.


Vytvořeno 27.11.2017 22:20:14 | přečteno 544x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load