Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2017 ze dne 05. 06. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2017 ze dne 05. 06. 2017:

1.  Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Holovousy za rok 2016 bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením obce.

2.  Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením PO ZŠ a MŠ Chodovice. Výsledek hospodaření bude použit ke krytí nákladů v roce 2017.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Holovousy za rok 2016 s konstatováním, že zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk minulých let v částce – 2.829.796,36 Kč.

4.  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chodovice za rok 2016 s konstatováním, že zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk minulých let v částce – 75.923,89 Kč a rozdělení tohoto zisku do rezervního fondu tvořený ze zlepšeného výsledku (účet 413) , který bude použit na úhradu provozních výdajů v roce 2017.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy revokuje usnesení zastupitelstva obce číslo 1 ze dne 10. 4. 2017, kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej pozemku parcelní číslo 205/3 o výměře 1380 m2 za nabídnutou kupní cenu 830.000,- Kč jediným žadatelům panu Pavlu Krejčíkovi ze Sobotky a paní Martině Fiutowské z Holovous. A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 205/3.

Důvodem revokace usnesení je podání Zrušení žádosti o pozemek pro stavbu rodinného domu od paní Martiny Fiutowské a pana Pavla Krejčíka ze dne 4. 5. 2017.

7.  Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej pozemku parcelní číslo 205/4 o výměře 1085 m2 za nabídnutou kupní cenu 655.000,- Kč jediným žadatelům panu Pavlu Krejčíkovi ze Sobotky a paní Martině Fiutowské z Holovous. A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 205/4.

8.  Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím právních služeb od advokátní kanceláře POPELKA a pověřuje starostku obce k objednávce právních služeb – Smlouvy o advokátní úschovně a Kupních smluv na prodej pozemku 205/4.

9. Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce Holovousy do projektu Mikroregionu Podchlumí Domácí kompostování v Podchlumí za podmínek:

a/ v případě získání dotace: Bude uzavřena Smlouva o spolupráci mezi obcí Holovousy a Mikroregionem Podchlumí k projektu Domácí kompostování v Podchlumí. Předmětem Smlouvy bude předfinancování projektu a úhrada vlastního podílu obce.

Obec se zaváže uhradit 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh a 1/6 ceny za zadávací dokumentaci dle zákona včetně organizace zadávacího nebo výběrového řízení a dále předfinancovat nákup domácích kompostérů určených pro občany obce Holovousy.

Po přijetí dotace na účet Mikroregionu Podchlumí bude obci vrácena poměrná část způsobilých výdajů poskytnutých na financování dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

b/ v případě nezískání dotace: Obec se zavazuje uhradit Mikroregionu Podchlumí 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh.

10.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s realizací projektu Domácí kompostování v Podchlumí na katastru obce Holovousy v Podkrkonoší.

11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením Smlouvy o dílo s dodavatelem, který podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, jež je jediným hodnotícím kritériem. Dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH doporučí hodnotící komise v Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Základní školou a Mateřskou školou Chodovice, Chodovice 2, IČO: 75014111 a dodavatelem Petrem Andrejsem, provádění staveb, Chodovice 99, 508 01 Hořice, IČO: 68495757, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč ve výši 500.527,- Kč včetně DPH na realizaci akce rekonstrukce hygienického zázemí  - akce Domestos ve školce i ve škole. Finanční náklady nad získané finanční prostředky ze soutěže Domestos budou uhrazeny z rozpočtu Základní školy a mateřské školy Chodovice a to na základně navýšení prozní dotace.

13. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových základních škol pro 6. – 9. ročník k zajištění plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu v obci Holovousy. Společný školský obvod základních škol, jejichž činnost vykonávají Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín, se sídlem Jablonského 865, 508 01 Hořice, Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice, se sídlem Žižkova 866, 508 01 Hořice a Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín, se sídlem Komenského 338, 508 01 Hořice je tvořen územními obvody obce Holovousy a částmi územních obvodů města Hořice vymezených obecně závaznou vyhláškou města Hořice o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Hořice v aktuálním znění. A zároveň pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

14. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo, že v letošním roce nebude finanční dar Farní charitě Dvůr Králové nad Labem poskytnut.


Vytvořeno 27.11.2017 22:05:57 | přečteno 571x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load