Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 3/2017 ze dne 10. 04. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 3/2017 ze dne 10. 04. 2017:

1. Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej pozemku parcelní číslo 205/3 o výměře 1380 m2 za nabídnutou kupní cenu 830.000,- Kč jediným žadatelům panu Pavlu Krejčíkovi, ze Sobotky a paní Martině Fiutowské, z Holovous. A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 205/3.

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím právních služeb od advokátní kanceláře POPELKA a pověřuje starostku obce k objednávce právních služeb – Smlouvy o advokátní úschovně a Kupních smluv na prodej pozemku 205/3.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej vlastnického podílu ve výši 15/80 pozemku v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo 53 o výměře 2508 m2 panu Pavlovi Kráčmarovi, z Holovous za cenu stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2689-21/17. Důvodem je zcelení vlastnických podílů pozemku parcelní číslo 53. Pan Pavel Kráčmar je již vlastníkem 9/80 pozemku parcelní číslo 53 a má zájem o odkoupení i zbývajících vlastnických podílů. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zemědělský půdní fond, takže jeho zcelení je i v zájmu řádného zemědělského využití. Pan Pavel Kráčmar se v současné době o celý pozemek řádně stará a hospodaří na něm.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření kupní smlouvy (návrh je součástí zápisu) na prodej vlastnického podílu ve výši 15/80 pozemku v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo 53 o výměře 2508 m2 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší mezi obcí Holovousy, zastoupenou starostkou obce Zlatuší Brádlovou a panem Pavlem Kráčmarem, z Holovous.

5.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje pacht zemědělských pozemků

Katastrální území

Parcela číslo

Celková výměra v m2

Druh pozemku

Holovousy v Podkrkonoší

689/8

57

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

689/1

299

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/69

466

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/66

1288

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/59

224

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

708/6

91

Orná půda

Holovousy v Podkrkonoší

708/4

7

Orná půda

Holovousy v Podkrkonoší

700/4

62

Trvalý trávní porost

Holovousy v Podkrkonoší

700/3

219

Trvalý trávní porost

Holovousy v Podkrkonoší

700/1

82

Trvalý trávní porost

Celkem

2795

Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s.r.o, se sídlem Holovousy 129, IČO: 25271121.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu č. 41/2017 a Přílohy č. 1 k této smlouvě (návrh je součástí zápisu) na pacht zemědělských pozemků:

Katastrální území

Parcela číslo

Celková výměra v m2

Druh pozemku

Holovousy v Podkrkonoší

689/8

57

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

689/1

299

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/69

466

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/66

1288

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/59

224

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

708/6

91

Orná půda

Holovousy v Podkrkonoší

708/4

7

Orná půda

Holovousy v Podkrkonoší

700/4

62

Trvalý trávní porost

Holovousy v Podkrkonoší

700/3

219

Trvalý trávní porost

Holovousy v Podkrkonoší

700/1

82

Trvalý trávní porost

Celkem

2795

mezi obcí Holovousy, zastoupenou starostkou obce Zlatuší Brádlovou a Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o., IČO: 25271121, Holovousy 129.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje a vydává s platností od 10. 4. 2017 vnitroorganizační směrnici č. 1/2017 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek obce Holovousy a zároveň ruší Směrnici k zadávání veřejných zakázek obce Holovousy číslo 1/2016.

9.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje přijetí dotace 15/MK-S 2236/2017 OULK ve výši 20.000,- Kč od Ministerstva Kultury na projekt Knihovna Holovousy jako informační centrum.

10. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje navýšení rozpočtu v roce 2017 pro Jednotku požární ochrany o částku 10.000,- Kč. Navýšené finanční prostředky budou použity na Dohodu o provedení práce a na dovybavení věcnými prostředky na likvidaci požárů a jiných živelných pohrom.


Vytvořeno 27.11.2017 21:53:37 | přečteno 764x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load