Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2017 ze dne 20. 03. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2017 ze dne 20. 03. 2017:

1. Zastupitelstvo obce schvaluje objednání a tím zajištění výměny a doplnění zařízení čerpacích stanic:

Čerpací stanice u ČOV
1 kus rezervní (suchá rezerva) ponorné čerpadlo (stejný typ jako stávající) 53.008,- Kč bez DPH.

Čerpací stanice 1 v obci (Žižkovi – Dolení obec)
Výměna armatur:
2 kusy zpětná klapka-přírubová, 2 kusy uzavírací armatura-přírubová, těsnění, kotvící a spojovací materiál 18.220,- Kč bez DPH.
3 kusy plovákový spínač (délka kabelu 20m)   4.800,- Kč bez DPH.

Čerpací stanice 2 v obci (Dvořáčkovi)
Výměna armatur:
2 kusy zpětná klapka-přírubová, 2 kusy uzavírací armatura-přírubová, těsnění, kotvící a spojovací materiál 18.220,- Kč bez DPH.

S výměnou a doplněním zařízení na čerpacích stanicích souvisí i náklady za:
montáž a opravu: dle potvrzeného dodacího listu – 450,- Kč bez DPH/hodinu
dopravu: dle potvrzeného dodacího listu – 15,- Kč bez DPH/kilometr
strávený čas na cestě: dle potvrzeného dodacího listu – 200,- Kč bez DPH/hodinu
u firmy REC.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, Nové Město nad Metují, která dlouhodobě provádí servisní práce na ČOV Holovousy.
Pokud budou poškozeny další komponenty, budou tyto vyúčtovány samostatně na základě potvrzeného dodacího listu.
K realizaci výměny armatur je nutné zajistit přípravné práce: Čerpání a komplet vyčištění nádrže ČS, ČS1 a ČS2 tlakovým vozem s ostřikovou vodou (např. Kaiser) dno do čista – EKOLSERVIS – čištění + ekologická likvidace – 20.478,- včetně DPH (17.806,50 Kč bez DPH).

2.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej pozemků parcelní číslo 569/1 o výměře 676 m2 za cenu 1.350,- Kč a 541/2 o výměře 480 m2 za cenu 2.790,- Kč, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, panu Jiřímu Machovi, bytem Dolní Mezihoří 1.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření kupní smlouvy (návrh je součástí zápisu) na prodej pozemků parcelní číslo 569/1 o výměře 676 m2 za cenu 1.350,- Kč a 541/2 o výměře 480 m2 za cenu 2.790,- Kč, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší mezi obcí Holovousy, zastoupenou starostkou obce Zlatuší Brádlovou a panem Jiřím Machem, bytem Dolní Mezihoří 1.

 5.  Zastupitelstvo obce Holovousy revokuje usnesení zastupitelstva obce číslo 3 ze dne 18. 7. 2016, kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej pozemku parcelní číslo 205/3 o výměře 1380 m2 za cenu 828.000,- Kč a pozemku parcelní číslo 205/4 o výměře 1085 m2 za cenu 651.000,- Kč – celkem tedy 1.479.000,- Kč žadatelům panu Patriku Rejmontovi, Hořice a paní Radce Čiperové, Hořice. A zároveň pověřilo starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků parcelní číslo 205/3 a 205/4. Důvodem revokace usnesení je podání Zrušení žádosti o koupi pozemků od pana Patrika Rejmonta a paní Radky Čiperové ze dne 21. 02. 2017.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků v lokalitě nových RD pod kostelem.
Předmětem prodeje jsou pozemky 205/3 a 205/4, jež byly GP číslo 309-508/2006 od pozemku 205/18 odděleny.
Pozemek pro stavbu rodinného domu – parcelní číslo 205/3 o výměře 1380 m2:
Nejnižší nabídka kupní ceny za pozemek parcelní číslo 205/3 činí 828.000,- Kč (slovy: osmsetdvacetosmtisíckorunčeských).

Pozemek pro stavbu rodinného domu – parcelní číslo 205/4 o výměře 1085 m2:
Nejnižší nabídka kupní ceny za pozemek parcelní číslo 205/4 činí 651.000,- Kč (slovy: šestsetpadesátjedentisíckorunčeských).

V případě zájmu více nabídek na jeden pozemek bude postupováno obálkovou metodou. Pozemek bude prodán nabídce s nejvyšší kupní cenou.

7. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje vlastnického podílu ve výši 15/80 pozemku v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo 53 o výměře 2508 m2. A tímto schvaluje vyvěšení záměru prodeje vlastnického podílu 15/80 pozemku parcelní číslo 53 o výměře 2508 m2 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší za cenu 9.540,- Kč stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2689-21/2017.

8. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vyvěšením záměru pachtu zemědělských pozemků. Jedná se o pozemky určené výhradně k zemědělskému účelu. Veškeré propachtovávané pozemky budou na základě příslušné smlouvy o pachtu zemědělských pozemků propachtovány všechny společně, přičemž samostatné propachtování jen některého z nich není přípustné.

Katastrální území

Parcela číslo

Celková výměra v m2

Druh pozemku

Holovousy v Podkrkonoší

689/8

57

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

689/1

299

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/69

466

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/66

1288

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

525/59

224

Ovocný sad

Holovousy v Podkrkonoší

708/6

91

Orná půda

Holovousy v Podkrkonoší

708/4

7

Orná půda

Holovousy v Podkrkonoší

700/4

62

Trvalý trávní porost

Holovousy v Podkrkonoší

700/3

219

Trvalý trávní porost

Holovousy v Podkrkonoší

700/1

82

Trvalý trávní porost

Celkem

2795

Veškeré tyto pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV číslo 10001 vedeném pro katastrální území Holovousy v Podkrkonoší.

9. Zastupitelstvo obce Holovousy revokuje usnesení zastupitelstva obce číslo 17 ze dne 12. 12. 2016, kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IP-12-2008608/VB/3, akce „Holovousy knn pro p.č. 55_1 RD Melichar“ s ČEZ Distribuce a.s., na pozemek p.č. 1187 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší, obec Holovousy, okres Jičín, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, na LV č. 10001, v předloženém znění. Důvodem revokace usnesení je změna trasy plánovaného kabelového vedení.

10. Zastupitelstvo obce Holovousy revokuje usnesení zastupitelstva obce číslo 18 ze dne 12. 12. 2016, kterým zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k uzavření výše uvedené smlouvy IP-12-2008608/VB/3.

11. Zastupitelstvo obce Holovousy revokuje usnesení zastupitelstva obce číslo 19 ze dne 12. 12. 2016, kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IP-12-2008608/VB/2/3, akce „Holovousy knn pro p.č. 55_1 RD Melichar“ s ČEZ Distribuce a.s., na pozemek p.č. 53 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší, obec Holovousy, okres Jičín, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, na LV č. 706, v předloženém znění.

12. Zastupitelstvo obce Holovousy revokuje usnesení zastupitelstva obce číslo 20 ze dne 12. 12. 2016, kterým zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k uzavření výše uvedené smlouvy IP-12-2008608/VB/2/3.

13. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo:IP-12-2008608/VB/2 akce „Holovousy knn pro p.č.55_1RD Melichar. Smluvní strany – budoucí povinná Obec Holovousy a budoucí oprávněná společnost ČEZ Distribuce s r.o. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. A zároveň zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje starostku obce k uzavření výše uvedené smlouvy.

14. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Ceník 2017 a souhlasí s výší poplatků vybíraných za sportoviště v roce 2017.

15. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na dotaci s příjemcem Domácí hospic Duha, o.p.s. a tím poskytnutí účelové dotace na platy zdravotních sester ve výši 5.000,- Kč pro rok 2017.

16. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinným – obcí Holovousy a oprávněným – GasNet, s.r.o. na uložené plynárenské zařízení plynofikace RD Chodovice včetně jeho součástí v celkové délce 299 m na pozemcích 205/18, 207/3  a 1230/1, jež jsou v majetku obce Holovousy. 

17. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinným – Státní pozemkový úřad + oprávněným – GasNet, s.r.o. a investorem – obcí Holovousy na uložené plynárenské zařízení plynofikace RD Chodovice včetně jeho součástí v celkové délce 6 m na pozemku 207/2, jež je v majetku Státního pozemkového úřadu.

18. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s rozdělením buněk 2 stavební buňky umístěné u hasičárny budou využívány pro potřeby obce (sklad pivních setů, stanů a věcí k zajišťování akcí. 2 stavební buňky umístěné u obory ve sportovním areálu budou využívány pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů.


Vytvořeno 27.11.2017 21:35:49 | přečteno 809x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load