Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2016 ze dne 08. 02. 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2016 ze dne 08. 02. 2016:

1.  Zastupitelstvo obce Holovousy bylo seznámeno s dokončeným Návrhem změny č. 1 územního plánu Holovousy. Veřejné projednání se konalo 17. 12. 2015 za přítomnosti Ing. Arch. Miroslava Bati a ing. Vladimíra Musila. Po veřejném projednání neobdržel pořizovatel žádné námitky a připomínky.

Zastupitelstvo obce Holovousy ověřuje soulad Změny č. 1 územního plánu Holovousy s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem - dle přiloženého Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Holovousy, doplněného po projednání pořizovatelem v souladu s § 53, odst.5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Holovousy neshledalo žádný rozpor.

Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 1 územního plánu Holovousy zpracovaným pořizovatelem v předkládací zprávě a v odůvodnění územního plánu.

Zastupitelstvo obce Holovousy vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona Změnu č. 1 Územní plán Holovousy.

2.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a pověřuje starostku obce Zlatuši Brádlovou vystavením objednávky na výměnu provzdušňovacího systému ČOV Holovousy na  firmu REC.ing, spol. s.r.o.,Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s cenovou nabídkou firmy KP Izol s.r.o., Pražská třída 88/77, 500 04 Hradec Králové na dokončení izolace technického zázemí Občerstvení U Vagónu a pověřuje starostku obce Zlatuši Brádlovou vystavením objednávky.

4.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s prodloužením smlouvy na dodávku el. energie a zemního plynu na rok 2017 a pověřuje starostku obce Zlatuši Brádlovou k přijetí nabídky a potvrzením akceptačních formulářů.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje starostku obce Zlatuši Brádlovou k uzavření Smlouvy o dílo s MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou, Žiželická 309/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou na restaurování sochy sv. Terezie. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena na 60.950,- Kč včetně DPH a obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

6.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje podání Žádosti o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016“ na restaurování sochy sv. Terezie a pověřuje starostku obce Zlatuši Brádlovou zpracováním Žádosti a jejím podáním.

 


Vytvořeno 7.4.2016 10:01:09 | přečteno 949x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load