Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 11/2016 ze dne 12. 12. 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 11/2016 ze dne 12. 12. 2016:

1.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016.

2  Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

do výše 100.000,- Kč na straně příjmů a do výše 100.000,-  Kč na straně výdajů.

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj  musí být realizován.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu stočného na rok 2017ve výši 18,- Kč včetně DPH/m3.

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 31. 3. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9.

3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 31. 3.

 4.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Cenové přílohy č. 1 pro rok 2017 ke smlouvě o dílo č. S103000521 s firmou FCC Česká republika, s.r.o., a souhlasí s jejím obsahem bez připomínek.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje výši poplatků za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2016 (viz.výše).

6.  Zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje Sbor dobrovolných hasičů Holovousy sběrem železného odpadu a Základní školu a Mateřskou školu Chodovice sběrem papíru, plastových víček, elektroodpadu, baterií a tonerů.

Kopie dokladů za odevzdaný vytříděný odpad budou sloužit k vykazování vytříděného odpadu v obci Holovousy.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje výši poplatků za Zpravodaj a to následovně: 100,- Kč na rok (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného a nově od 1. 1. 2017 elektronické předplatné ve výši 100,- Kč na rok.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Spolek školy pro život, IČ: 64812162 se sídlem Chodovice 2, 508 01 Hořice na aktivity Rozvíjíme děti 2017 a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Holovousy na rok 2017, jež je přílohou zápisu a ke které nemá připomínek.  

9. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč  pro SDH Holovousy, IČ: 64814301 se sídlem Holovousy 39, 508 01 Hořice na aktivity Celoroční činnost hasičů a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Holovousy na rok 2017, ke které nemá připomínek.  

10. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017 dle přílohy č. 6, ve výši 8.965.291,- Kč na straně příjmů a 5.700.000,- Kč na straně výdajů jako přebytkový, s tím, že přebytek bude použit na splátky úvěru (948.000,- Kč) a zbytek ponechán jako finanční rezerva (2.317.291,- Kč). Jako závazné ukazatele stanoví objemy jednotlivých paragrafů. Přesuny mezi položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně v kompetenci starostky a účetní.

Zastupitelstvo pověřuje účetní obce zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

11.  Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním a obsahem návrhu Kupní smlouvy – David Volanský a Andrea Mihulková - na pozemek p.č. 205/21 bez připomínek.

12.  Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním a obsahem návrhu Smlouvy o advokátní úschově – David Volanský a Andrea Mihulková bez připomínek. 

13.  Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že v Kupní smlouvě s manžely Šubrtovými na koupi pozemku parcelní číslo 205/19 nebude sjednáno předkupní právo obce.

14. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje a vydává Strategii rozvoje obce Holovousy pro období let 2016 – 2026. 

15. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR 

dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, DT č. 2A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

16. Zastupitelstvo obce Holovousy potvrzuje soulad s povodňovým plánem vyššího stupně (Povodňový plán obce Holovousy).  

17. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IP-12-2008608/VB/3, akce „Holovousy knn pro p.č. 55_1 RD Melichar“ s ČEZ Distribuce a.s., na pozemek p.č. 1187 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší, obec Holovousy, okres Jičín, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, na LV č. 10001, v předloženém znění.

18. Zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje starostku obce k uzavření výše uvedené smlouvy.

19. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IP-12-2008608/VB/2/3, akce „Holovousy knn pro p.č. 55_1 RD Melichar“ s ČEZ Distribuce a.s., na pozemek p.č. 53 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší, obec Holovousy, okres Jičín, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, na LV č. 706, v předloženém znění.

20. Zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje starostku obce k uzavření výše uvedené smlouvy.

21.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje přijetí daru ve výši 2.000,- Kč od Bc. Michala Mládka pro Základní školu a Mateřskou školu v Chodovicích a zároveň s tím schvaluje i uzavření Darovací smlouvy, jež je přílohou zápisu


Vytvořeno 3.3.2017 11:13:37 | přečteno 585x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load