Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 13/2015 ze dne 16. 12. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 13/2015 ze dne 16. 12. 2015:

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 6/2015  k rozpočtu za rok 2015  pro operace, které vzniknou za období od data 16. 12. 2015 do 31. 12. 2015  bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:

Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů. 

Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení. 

Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné  rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů.  

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2016.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu stočného na rok 2016  ve výši 16,- Kč včetně DPH/m3.

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě

předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu

atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 31. 3. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá

polovina je splatná do 30. 9..

3. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje výši poplatků za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2015.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje Sbor dobrovolných hasičů Holovousy sběrem železného odpadu a Základní školu a Mateřskou školu Chodovice sběrem papíru, plastových víček, elektroodpadu, baterií a tonerů.

Kopie dokladů za odevzdaný vytříděný odpad budou sloužit k vykazování vytříděného odpadu v obci Holovousy.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč  pro Spolek školy pro život, IČ: 64812162 se sídlem Chodovice 2, 508 01 Hořice na aktivity Rozvíjíme děti i veřejnost 2016 a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, která je Přílohou zápisu.  

6. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč  pro Sbor dobrovolných hasičů Holovousy, IČ: 64814301 se sídlem Holovousy 39, 508 01 Hořice na aktivity Celoroční činnost hasičů a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, která je Přílohou zápisu.  

7. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně a tím poskytnutí finančního daru ve výši  10.500,- Kč pro rok 2016.

8. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 dle přílohy č. 6, ve výši 6.443.100,- Kč na straně příjmů a 4.356.800,- Kč na straně výdajů jako přebytkový,  s tím, že přebytek bude použit na splátky úvěru a zbytek ponechán jako finanční rezerva. Jako závazné ukazatele stanoví objemy jednotlivých paragrafů. Přesuny mezi položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně v kompetenci starostky a účetní.

Zastupitelstvo pověřuje účetní obce zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

Zastupitelstvo schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 1  k rozpočtu za rok 2016 bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 

- změny v  členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k  1. 1. 2016.

- změny v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně. 

- upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů.

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu na zasedáních zastupitelstva v roce  2016.

9. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu 30,- Kč/m2 pro prodej nemovitosti – pozemku p.č. 1278/3 o výměře 12 m2.

10. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu 349,- Kč za vyhotovení geometrického plánu číslo 378-558/2011, která bude v kupní smlouvě přičtena k prodejní ceně pozemku p.č. 1278/3.

11. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1278/3 o velikosti 12 m2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, manželům Jiřímu Gottvaldovi, datum narození 06. 12. 1987 a Jaroslavě Gottvaldové, datum narození: 17. 05. 1989, bytem Holovousy 128 za cenu 360,- Kč (slovy: třistašedesát korun).

12. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření kupní smlouvy (návrh je součástí zápisu) na prodej pozemku parcelní číslo 1278/3 o velikosti 12 m2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší mezi obcí Holovousy, zastoupenou starostkou obce Zlatuší Brádlovou a manželi Jiřím Gottvaldem, datum narození 06. 12. 1987 a Jaroslavou Gottvaldovou, datum narození: 17. 05. 1989,  bytem Holovousy 128.

Celková kupní cena činí částku ve výši 709,- Kč (slovy: sedmsetdevětkorun) a je součtem ceny za nemovitost - pozemek parcelní číslo 1278/3 o výměře 12 m2 – cena 360,- Kč a za poměrnou část za vyhotovení geometrického plánu číslo 378-558/2011, který byl vypracován za účelem oddělení pozemku číslo 1278/3 – cena 349,- Kč.

13. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru  pronajmout a provozovat  vodní dílo „Vodovod, sídliště RD Holovousy-Chodovice“, které sestává z těchto objektů: vodovodní řád – RC Protect 90 v délce 169 m.

14.  Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury firmě HROT za provedené servisní práce.

15. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zajištěním poklopu s otvory k odvětrání, jeho zakoupením a provedením výměny. O tomto rozhodnutí pak informovat Ing. Bc. Mudraye.

16. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí se záměrem vybudování plánované cyklostezky a pověřuje starostku obce Zlatuši Brádlovou k uzavření Partnerské smlouvy s Městem Hořice a následně k dalším úkonům vedoucím k úspěšnému podání Žádosti o dotaci na MMR ČR z IROP – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.


Vytvořeno 7.4.2016 9:56:34 | přečteno 1584x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load