Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 12/2015 ze dne 23. 11. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 12/2015 ze dne 23. 11. 2015:

 

1.  Zastupitelstvo obce Holovousy v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí MUDr. Petru Stříhavkovi ve výši 450,- Kč/měsíc. Odměna je poskytovaná ode dne přijetí tohoto usnesení, to je od 23. 11. 2015.

2.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2015 bez výhrad.

3.  Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 100.000,- Kč na straně příjmů a do výše 100.000,- na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a)  rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c)  úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj  musí být realizován.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění.

4.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje přijetí daru ve výši 5.000,- Kč od Mgr. Martiny Berdychové a souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy, která je přílohou zápisu.

5.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu 30,- Kč/m2 pro prodej nemovitosti – pozemku p.č. 1278/2 o výměře 163 m2.

6.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu 4.751,- Kč za vyhotovení geometrického plánu číslo 378-558/2011, která bude v kupní smlouvě přičtena k prodejní ceně pozemku p.č. 1278/2.

7.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1278/2 o velikosti 163 m2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, panu Lukáši Nimsovi, datum narození 06. 05. 1988, bytem Chodovice 88 za cenu 4.890,- Kč (slovy: čtyřitisíceosmsetdevadesátkorun).

8.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření kupní smlouvy (návrh je součástí zápisu) na prodej pozemku parcelní číslo 1278/2 o velikosti 163 m2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší mezi Obcí Holovousy, zastoupenou starostkou obce Zlatuší Brádlovou a panem Lukášem Nimsem datum narození 06. 05. 1988, bytem Chodovice 88. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.641,- Kč (slovy:devěttisícšestsetčtyřicetjednakoruna) a je součtem ceny za nemovitost - pozemek  parcelní číslo 1278/2 o výměře 163 m2 – cena 4.890,- Kč a za poměrnou část za vyhotovení geometrického plánu číslo 378-558/2011, který byl  vypracován za účelem oddělení pozemku číslo 1278/2 – cena 4.751,- Kč.

9.  Zastupitelstvo obce souhlasí s opětovným vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 1278/3 o výměře 12 m2.

10. Zastupitelstvo obce na základě doporučení hodnotící komise (zápis přiložen) vybírá nejvhodnější nabídku na dodavatele Díla Restaurování Sv. Terezie – Chodovice nabídku MgA. Kateřiny Čihákové Myškové, Žiželická 309/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou a pověřuje starostku obce k podání Žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování na odbor Školství a kultury v Hořicích.


Vytvořeno 7.4.2016 9:53:11 | přečteno 1533x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load