Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Zasedání zastupitelstva obce 2015


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2015 ze dne 2. 2. 2015:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2015 ze dne 2. 2. 2015:

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2014. 

2. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí se zněním a podmínkami, které jsou uvedeny v Provozním řádu občerstvení U vagónu. Souhlasí s jeho vydáním s účinností ode dne schválení – to je 2. 2. 2015.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s výší poplatků vybíraných za sportoviště v roce 2015.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s úhradou výdajů (hudba, vůz s koňmi) na uspořádání Masopustu.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vybudováním systému kontroly přístupu osob na obecní úřad Holovousy a to od firmy Elmont spol. s r.o. Hořice.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s pronájmem prostoru služeb ve výši nájemného 1,- Kč/rok + náklady na energie.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vyvěšením záměru s rozšířením pronájmu na kadeřnictví, pedikúru, manikúru, masáže a další služby.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

9. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vypovězením smlouvy dodavatele plynu – RWE a potvrzením nabídky individuálních cen od ČEZ.

10.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s převodem elektroměru prodejny potravin na firmu Švamberk.

11.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí se zasláním objednávky na vypracování Povodňového plánu pro obec Holovousy.

12.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vyvěšením (úřední deska + web) záměru prodat spoluvlastnický podíl o velikosti  1/3 (jedna třetina z celku) k pozemku č. 878/2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší.

13.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s tím, aby zbývající neprodané věci byly nabídnuty spoluobčanům zdarma k odebrání – zbytek bude v dubnu vyvezen v rámci velkoobjemového odpadu.

14.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s nákupem dvou kusů předních pneumatik na obecní traktůrek.

 
24.3.2015 10:41:13 | přečteno 1451x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2015 ze dne 3. 2. 2015:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2015 ze dne 3. 2. 2015:

1. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro poskytování služeb kadeřnictví s paní Janou Tejchmanovou s nájmem 1,- Kč/rok + energie. 

2. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro poskytování služeb pedikúra s paní Chalupovou s nájmem 1,- Kč/rok + energie. 

3. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí se záměrem vybavení nebytových prostor nábytkem a souhlasí s nákupem vybavení v hodnotě do 15.000,- Kč. 

4. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s plánovaným záměrem vybudovat cyklostezku, a proto souhlasí s vystavením objednávky na pana Aleše Turka na vyhotovení geometrického plánu na upřesnění vlastnické hranice pozemku č. 1222. Cena za tuto službu je 27.830,- Kč včetně DPH.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí se zakoupením zrcadla a zadáním projektové dokumentace na jeho umístění.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s poskytnutím finanční podpory-daru pro vydavatele časopisu Pod Zvičinou ve výši 3.000,- Kč. 

7. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory – daru na záchranné práce v areálu historické cihelny v obci Šárovcova Lhota.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje vnitroorganizační směrnici č. 1/2015 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek obce Holovousy. 

9. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 (jedna třetina z celku) pozemku č. 878/2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší společnosti Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o., se sídlem Holovousy č.p. 1, PSČ 508 01 Hořice, IČ 25271121 za cenu stanovenou ve Znaleckém posudku č. 2470-14/15 – to je 7.640,- Kč.

10.  Zastupitelstvo obce Holovousy ukládá starostce obce Zlatuši Brádlové zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 (jedna třetina z celku) pozemku č. 878/2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší se společností Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o., se sídlem Holovousy č.p. 1, PSČ 508 01 Hořice, IČ 25271121 za cenu stanovenou ve Znaleckém posudku č. 2470-14/15 – to je 7.640,- Kč.

11.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vyčištěním – vybráním struhy v úseku od ukončení zatrubnění (za hostincem U Krejčů) až k silnici R35 a částečně i na druhé straně komunikace směrem na Ostroměř. Provedení těchto prací bude zadáno firmě Nims.

 
24.3.2015 10:42:15 - aktualizováno 24.3.2015 10:46:01 | přečteno 1287x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 3/2015 ze dne 16. 3. 2015:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 3/2015 ze dne 16. 3. 2015: 

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje zhotovení mříží do kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích dle nabídky číslo 2.  - Umělecký kovář Jan Bek.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s uzavřením Smlouvy na likvidaci biologického odpadu rostlinného původu na kompostárně v Lískovicích.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s uzavřením Smlouvy na sběr stavebního, nebezpečného a velkoobjemového odpadu v areálu sběrného dvora v Hořicích.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy vydává na základě §17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku č. 01/2015.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy vydává na základě §10a odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku č. 02/2015.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s návrhem úpravy boků pergoly u vagónu od pana Romana Balihara.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s prodejem obecního pozemku panu Rostislavu Krámskému.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu Životní prostředí a zemědělství 2015 – Název programu: Propagace životního prostředí a zemědělství, číslo programu 15ZPD07.

24.3.2015 10:43:20 | přečteno 1287x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2015 ze dne 13. 4. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2015 ze dne 13. 4. 2015:

 

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje navýšení počtu žáků v ZŠ Chodovice ze stávajících 30 na 40 žáků.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s nákupem jednotných kompostérů THERMO-  STAR 1000 litrů a zachování výše spoluúčasti občanů na částce 500,- Kč.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Životní prostředí a zemědělství - Nakládání s odpady a ochrana ovzduší na nákup 70 kompostérů.

 

4. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2015.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování služeb s firmou Ekolservis, čisticí práce budou prováděny 1x ročně, ostatní dle objednání a potřeby.

 

6. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje přijetí dotace od Královehradeckého kraje na projekt Obnova infrastruktury obce Holovousy, číslo 15POV02.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy bere na vědomí odeslání výzev k podání nabídek, případně průzkumu trhu, nejméně 3 dodavatelům na všechny tři výše uvedené oblasti.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy ustanovuje hodnotící komisi pro výše uvedená výběrová řízení, která je složena ze starostky obce, předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru.

 

9. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2014 (na částku 171.699,- Kč včetně DPH) a proplacení vystavené faktury na tuto částku.

 

10. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (na sporné položky – částku 69.750,- Kč včetně DPH ani na její sníženou výši – částku 34.875,- Kč a pověřuje starostku obce k písemné odpovědi pro firmu Hochman.

11. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Smlouvy o pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci a to pojištění zastupitelstva (všichni členové včetně starosty a místostarosty s limitem 5 mil. Kč a ročním pojistným ve výši 3.750,- Kč.

12. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s poskytnutím daru pro jičínský babybox a to ve výši 10 000,- Kč.

24.4.2015 9:05:30 - aktualizováno 24.4.2015 9:05:53 | přečteno 1187x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 5/2015 ze dne 11. 5. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 5/2015 ze dne 11. 5. 2015:

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2015.
1.7.2015 9:42:21 - aktualizováno 1.7.2015 9:42:35 | přečteno 1081x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2015 ze dne 29. 6. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2015 ze dne 26. 6. 2015:

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Holovousy za rok 2014 s výhradami

uvedenými v opatření k nápravě chyb a souhlasí s celoročním hospodařením obce.

 

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením PO ZŠ a MŠ Chodovice. Výsledek

hospodaření bude použit ke krytí nákladů v roce 2015.

  

3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s konstatováním, že zastupitelstvo

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4

vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let v částce – 1.774.980,19 Kč.

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s konstatováním, že zastupitelstvo

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4

vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let v částce – 130.718,98 Kč.

 

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčištěním 180.metrového úseku dešťové kanalizace za cenu

21.446,- Kč a pověřuje starostku obce objednáním této služby u firmy Ekolservis. 

 

6. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s přijetím dotace na pořízení kompostérů.

 

7. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje změnu určeného zastupitele pro pořízení Změny č.1

ÚP Holovousy. Novým určeným zastupitelem pro pořízení Změny č.1 ÚP Holovousy je

stanovena Zlatuše Brádlová.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 26.000,- Kč na nákup

a montáž klimatizační jednotky, která by byla součástí stavby do prodejny potravin Švamberk.

15.10.2015 10:59:13 | přečteno 1001x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2015 ze dne 03. 08. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2015 ze dne 03. 08. 2015:

 

1. Zastupitelstvo obce na základě doporučení hodnotící komise (zápis přiložen) vybírá

nejvhodnější nabídku na dodavatele Díla „Zhotovení dvou totožných autobusových

zastávek a dvou základových desek pro osazení autobusových zastávek v rámci akce –  

Obnova infrastruktury obce Holovousy“ a to firmu Petr Andrejs, Chodovice 99, 508 01

Holovousy.

2.Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Holovousy k uzavření Smlouvy o dílo

s firmou Petr Andrejs, Chodovice 99, 508 01 Holovousy na zhotovení Díla „Zhotovení

dvou totožných autobusových zastávek a dvou základových desek pro osazení

autobusových zastávek v rámci akce – Obnova infrastruktury obce Holovousy“

3. Zastupitelé souhlasí s koupí 5 kusů buněk, které budou umístěny ve sportovním areálu.

Přesné rozmístění bude ještě dořešeno.

 

4. Zastupitelé pověřují starostku obce k vyjednání a rozšíření pojistné smlouvy o tyto

pronajaté prostory.

 

5. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve výši 28.000,-

Kč na již dříve Nájemcem pořízené a v předmětu nájmu používané regály na vystavení a

skladování zboží. S tím, že účelová dotace bude převedena na účet Nájemce do šesti

měsíců od podpisu Dodatku ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

Zastupitele pověřují starostku obce k uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu prostoru

sloužícího k podnikání s firmou Švamberk Invest, s.r.o.

15.10.2015 11:01:38 | přečteno 1017x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 8/2015 ze dne 24. 08. 2015

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2015 bez výhrad.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vypsáním výběrového řízení na

vypracování restaurátorského záměru i restaurování sochy sv. Terezie zároveň a to dle podmínek výše uvedených

15.10.2015 11:03:24 | přečteno 937x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 9/2015 ze dne 21. 09. 2015

1. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s pokácením proschlé břízy na návsi na Chloumkách a vykácením vykloněné lípy na farské zahradě. Na oba stromy bude vydáno Povolení ke kácení.

15.10.2015 11:04:41 | přečteno 1017x | alenakam | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 10/2015 ze dne 14. 10. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 10/2015 ze dne 14. 10. 2015:

1. Zastupitelstvo obce na základě doporučení hodnotící komise (zápis přiložen) vybírá nejvhodnější nabídku na dodavatele Díla „Dokončení veřejného osvětlení v části obce Chodovice a vybudování nového veřejného osvětlení k autobusovým zastávkám v rámci akce „Obnova infrastruktury obce Holovousy“ a to firmu ELPROM CZ, s.r.o., Hálkova ulice 875, 508 01 Hořice.

2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Holovousy k uzavření Smlouvy o dílo s firmou ELPROM CZ, s.r.o., Hálkova ulice 875, 508 01 Hořice na zhotovení Díla „Dokončení veřejného osvětlení v části obce Chodovice a vybudování nového veřejného osvětlení k autobusovým zastávkám v rámci akce „Obnova infrastruktury obce Holovousy“.

15.10.2015 11:06:15 | přečteno 1651x | alenakam | Celý článek
 

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load